عقد

6 مهر 1399
۰ دیدگاه

🔻 عقد
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند:
🔸لازم🔸جایز🔸خیاری🔸منجز🔸 معلق
🔹عقد لازم: آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
❌منظور از موارد معینه در بند فوق، اقاله و خیارات موجود در عقد لازم می باشد .
🔹عقد جایز: آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد، فسخ کند .
❌عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .
(عقد رهن از طرف راهن لازم و اط طرف مرتهن جایز است. همچنین عقد کفالت از طرف کفیل لازم و از طرف مکفول جایز است)
🔹عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی، اختیار فسخ باشد
❌عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن شرط خیار گنجانده شده است. بنابراین عقد مستقلی نبوده و در دسته عقود لازم قرار میگیرد .
🔹عقد منجز: آن است که تاثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .
❌ضمان و نکاح معلق باطل است و تعلیق در سایر موارد صحیح است، مگر اینکه شرط تعلیق، نامشروع یا غیر ممکن یا مخالف مقتضای عقد باشد یا اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند .

ارسال دیدگاه