افراز

23 آذر 1399
۰ دیدگاه

♦افراز
🔽عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکا
به عبارت دیگر ، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان ، و به عبارتی دیگر افراز تقسیم ارزشی ملک طبق سهم مالکین مختلف است. 🔽در واقع افزار ، ملک را بر اساس صاحبان ملک تقسیم می‌کند. روش تفکیک و افراز اموال غیر منقول در اداره ثبت و دادگاه عمومی به تائید ماده ۱۵۴ اصطلاحی قانون اداره ثبت و اسناد کشور، در ۲۱ تیر ۱۳۶۵ تصویب شده است. این ماده بیان می‌کند که اداره ثبت و دادگاه باید پیش از تفکیک یا افراز در حدود شهرها نقشه تفکیک آن را به دلیل بررسی و تائید به شهرداری بفرستند و پس از تائید و یا عدم پاسخ شهرداری اقدام به تفکیک و یا افراز کند.

ارسال دیدگاه