کاربری

26 آذر 1399
۰ دیدگاه

♦کاربری♦
شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده طبق ضوابط نقشه نوع استفاده از ساختمان را ذکر کنددر صورتی‎که بر خلاف این مندرجات در منطقه ی غیر تجاری محل کسب دائر کند باید مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اطلاع دهد، کمیسیون نیز با بررسی و احراز تخلف، مالکیت متخلف یا مستاجر بودن وی نسبت به تعطیل  محل کسب با تعیین مهلت مناسب ظرف مدت یکماه تصمیم گیری می‎کند. شایان ذکر است دائر کردن دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه مجله و همچنین دفاتر  مهندسی به وسیله مالک ملک از نظر این قانون تجاری محسوب نشده بنابراین مشمول این قانون نمی‎ باشند و  نیز ساختمان‎هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تصویب نقشه‎ی جامع شهری صادر شده باشد از شمول  موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره‎ی ۱  قانون شهرداری خارج و از رعایت مفاد آن معاف می‎باشند.

ارسال دیدگاه