مواردی که باید بدانید

29 مهر 1399
۰ دیدگاه

🔵 واحدهای اندازه گیری مالکیت مشاع : ⭐یک ششم کل مساحت زمین یا ساختمان در صورتی که تحت یک پلاک مستقل از پلاک اصلی به ثبت رسیده باشد فارغ از مقدار مساحت را دانگ می نامند. به عبارت دیگر واحد اندازه گیری مالکیت مشاع از یک زمین افراز شده است که معادل یک ششم مساحت کل زمین می باشد .
🌠یک دانگ معادل ۴۰ سیر ، یک سیر معادل ۱۶ مثقال ، یک مثقال معادل ۲۴ نخود و یک نخود معادل ۴ گندم می باشد .
⭐شش دانگ یعنی عرصه و اعیان ملکی با حدود و مساحت معین که متعلق به یک نفر باشد .
⭐عرصه و اعیان .
عرصه و اعیان در مقابل یکدیگر استفاده می شوند .
🌠عرصه به زمینی که متعلق به مالک بوده و بر روی آن بنا احداث یا درخت غرس نموده اطلاق می گردد .
🌠اعیان اموال غیر منقول موجود در آن را گویند مانند ،خانه، چاه، قنات، درختان و غیره . 🌠اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه برروی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد .

ارسال دیدگاه