مراجع قضایی و شورای حل اختلاف

2 آذر 1399
۰ دیدگاه

🔶 آشنایی با مراجع قضایی (شکایات ملکی )
🔸شورای حل اختلاف
طبق ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف به شورا اختیار داده شده در موارد زیر با تراضی طرفین برای صلخ و سازش اقدام نماید ( منظور صدور گزارش مبنی بر صلح و سازش است )
✔️ابف :کلیه امور مدنی و حقوقی
✔️ب: کلیه جرایم قابل گذشت
✔️ج: جنبه خصوصی جرایم غیر قابل کذشت
🔸مطابق تبصره این ماده ، اگر رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین باشد طرف دیگر تا پایان جلسه اول ، عدم تمایل خود را برای رسیدگی به شورا اعلام نماید ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی ی کند .
لازم به ذکر است دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با تراضی طرفین ندارد .
✔️الف :اختلاف در اصل نکاح ، فسخ نکاح ، رجوع نسب
✔️ ب : اختلاف در اصل وقفیت وصصیت تولیت
✔️ج: دعاوی راحع به حجر و ورشکستگی
✔️د:دعاوی راحع به اموال عمومی و دولتی

ارسال دیدگاه