حق انتفاع

7 مهر 1399
۰ دیدگاه

➕حق انتفاع :
🔹حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از متلی که عین آن،ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند .
❌ حق انتفاع قابل انتقال در زمان حیات و به وصیت و میراث است .
🔹عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود، یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد .
🔹رقبی حقی انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
🔹اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود .
🔹در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .
❌ حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ مالک منحل می شود . 🔹منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سو استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
🔸حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
۱) در صورت انقضاء مدت
۲) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

ارسال دیدگاه