احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

9 مهر 1399
۰ دیدگاه

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور: 🔹دیواری که ما بین دو ملک واقع است، مشترک ما بین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
🔹بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند .
❌ منظور از ترصیف، اتصال منظم دو بنا است به طوری که آجر های آن دو به هم قفل و بست شده باشند .
❌ داشتن طاقچه و رف و همچنین محصور بودن یکی از دو ملک، از قرائن دیگر اختصاص دیوار به ملک است .
🔹هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
🔹هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد .
🔹اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند .
🔹هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باط کند یا هر نوع تصرفی نماید، مگر به اذن شریک دیگر .
🔹اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند، مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد .
🔹اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد، همسایه می تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند؛ و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود .

ارسال دیدگاه