وکالت

15 مهر 1399
۰ دیدگاه

قوانینی که همه باید بدانیم : 🏠⛱🌄در مواردی که شخص به وکالت از دیگری معامله می کند چه مواردی باید رعایت گردد !

۱-آیا وکیل حق فروش را دارد ؟
۲-آیا حق فروشنده نسبت به تمامی مورد معامله است یا جزئی از آن ؟
۳-آیا وکیل حق اخذ ثمن یا بهای مورد معامله را دارد یا خیر ؟
۴-آیا وکیل حق تحویل مورد معامله را دارد یا خیر ؟
۵-آیا وکیل حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر ؟
۶-آیا وکیل حق توکیل یعنی وکالت دادن به غیر را دارد یا خیر ،؟(در موارد لزوم)
✔حتمآ در قرارداد سمت وکیل و شماره و تاریخ وکالتنامه و دفتر خانه تنظیم کننده آن قید شود .
✔در نظر داشته باشید در صورتی که برای وکیل در قرارداد،حقوق و تعهداتی در نظر گرفته شود که در وکالتنامه موکلین حقوق و تعهدات را به وی تنفیذ نکرده باشد این حقوق و تعهدات مندرج در قرارداد معتبر نخواهد بود مگر اینکه موکل آنها را تنفیذ کند . حتمآ به اختیارات مندرج در وکالتنامه دقت کافی گردد .
✔خریدار یا فروشنده باید در صورت معامله با وکیل نسخه ای از رونوشت (کپی)وکالتنامه را از او اخذ نماید تا در زمان اقامه دعوی با مشکل مواجه نشود ✔در صورتی که وکالتنامه بلاعزل نمی باشد قبل از معامله از دفترخانه که وکالت را تنظیم نموده استعلام گردد تا مشخص شود که وکیل عزل نشده باشد .

ارسال دیدگاه