ملک مشاع

19 آذر 1399
۰ دیدگاه

♦ملک مشاع♦
ملک مشاع عبارت است از ملکی که چند مالک دارد و سهم هریک از شش دانگ کل مشخص است. ولی این سهم از ملک، جدا و مشخص نشده است و همه شرکا به نسبت سهم خود در هر ذره از ملک شریک هستند.
از نظر قانونی برای فروش و حتی افراز بخشی از ملک مشاع قوانین مرتبطی وجود دارد که با بررسی تمام شرایط ملک و مالکان می‌توان به آن استناد کرد.

ارسال دیدگاه